Zásady zpracování osobních údajů

Společnost  AUDIOSTUDIO, s.r.o., Daniel Oudes, se sídlem Vodární 1A, Olomouc IČ: 25853589, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě Oddíl C, vložka 22245 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Společnost AUDIOSTUDIO, s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 

  1. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, jež společnost AUDIOSTUDIO, s.r.o. získala na základě vyplnění formulářů na našem webu:

– jméno a příjmení:
– název společnosti:
– e-mail
– telefonní číslo

 

  1. Účel zpracovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány zejména k plnění závazků společnosti AUDIOSTUDIO, s.r.o., vyjímečně k marketingovým účelům společnosti AUDIOSTUDIO, s.r.o., tj. zejména za účelem zasílání newsletterů dle § 7 zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých informačních službách společnosti.

 

  1. Kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat

Společnost AUDIOSTUDIO, s.r.o. bude jakožto správce osobních údajů na základě Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše osobní údaje ve výše vymezeném rozsahu a za výše vymezenými účely manuálně v písemné formě jakož i ve formě elektronické za použití automatizovaných systémů. Zpracovávat je budou vlastní zaměstnanci nebo zpracovatelé osobních údajů, tj. subjekty, které společnost AUDIOSTUDIO, s.r.o. pověří dílčími zpracovatelskými činnostmi a se kterými zajistí zpracování osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy a jejich ochranu prostřednictvím uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů.

 

  1. Na jakou dobu je tento souhlas udělen

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle vymezených podmínek se uděluje do odvolání.

 

  1. Dobrovolnost udělení souhlasu, možnost jeho odvolání

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a nepodmiňuje žádné jiné plnění ze strany společnosti AUDIOSTUDIO, s.r.o. vůči Vám. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to odesláním “Odvolání souhlasu” na e-mailovou adresu: info@balanced.cz

6. Vaše práva jako subjektu údajů

Jako subjekt údajů poskytující souhlas se zpracováním osobních údajů:

Jste oprávněni požadovat od společnosti AUDIOSTUDIO, s.r.o. přístup ke svým osobním údajům a poskytnutí informací o nich a o jejich zpracovávání (např. o rozsahu, účelu, době zpracování), včetně práva na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

Jste oprávněni udělený souhlas kdykoliv odvolat (blíže viz bod 5).

Jste oprávněni písemně požádat společnost AUDIOSTUDIO, s.r.o. o likvidaci (výmaz) svých osobních údajů (zejména v případě, kdy odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů či v případě, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny či jinak zpracovávány). Od 25. 5. 2018 máte právo „být zapomenut“ v případě, kdy by Vaše osobní údaje byly zveřejněny v internetovém prostředí (vymazání veškerých odkazů na Vaše osobní údaje, jejich kopie či replikace).

Od 25. 5. 2018 jste oprávněni získat své osobní údaje, které společnost AUDIOSTUDIO, s.r.o. zpracovává na základě tohoto souhlasu, v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci.

V případě zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu máte od 25. 5. 2018 právo kdykoliv vznést námitku proti takovému zpracování. Uplatníte-li námitku, společnost AUDIOSTUDIO, s.r.o. zpracování Vašich osobních údajů ukončí.

Dozvíte-li se nebo se domníváte, že společnost AUDIOSTUDIO, s.r.o. provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem či nařízením, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete na základě písemné žádosti:

-vznést námitku proti zpracování

-požádat společnost AUDIOSTUDIO, s.r.o. o vysvětlení

-požadovat, aby společnost AUDIOSTUDIO, s.r.o. odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci (výmaz) osobních údajů.

– podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údaj